חיפוש משרות נוספות
חברה שאוהבת הורים!

עובד/ת מעבדה / עובד/ת מעבדה מתקדם/ת

סקירה מהירה

ירושלים (אזור ירושלים)
מלאה וגמישה
הגמישות: אחר / התנאים ייסגרו בפגישה
הגשת מועמדות
טיפול בדגימות המתקבלות מגורמים שונים, תוך הקפדה על כללי הבטיחות והגיהות
המקובלים במעבדה.
ביצוע הבדיקות הנדרשות ברמה מקצועית נאותה ועל פי נהלי המעבדה המאושרים על
ידי הממונה.
יישום כללי הבטחת איכות ובקרת איכות פנימית וחיצונית, המקובלים במעבדה,
כחלק מהעבודה השוטפת.
ניהול רישום שוטף במהלך הבדיקה של המדדים הנקבעים, הפניית תשומת ליבו
של הממונה לתוצאות חריגות ופועל/ת על פי הנחיותיו.
עיבוד נתוני הבדיקות והעברתם לממונה לאישור.
רישום תוצאות הבדיקה בספרי המעבדה ובתוכנות מחשב ייעודיות, והפצתן
לגורם המפנה.
סיוע בעריכת מחקרים וסקרים.
הכנת מצעים וריאגנטים וביצוע פעולות תחזוקה, ניקיון וחיטוי כנדרש.
ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי, על פי הנחיות הממונה.

מכרז מספר: 79292
פומבי-קיבוצי
מס' המשרה: .80018066,81048353
תואר המשרה: עובד/ת מעבדה/עובד/ת מעבדה מתקדם/ת (בריה" 2 - משרות.
היחידה: מעבדה מחוזית בריאות הסביבה - בכ"מ
המקום: ירושלים
המשרד: מעבדות ברה"צ י-ם
הדרגה: דרגה ה - א 2 דירוג 33 ביוכימאי-מיקרובי
או 40 דירוג 12 מהנדסים. - דרגה 36
חלקיות: 100 אחוז
טווח שכר: ייקבע בהמשך

דרישות:

דרישות סף
******************************
רישיונות:
------------------------------
למהנדסים - רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
השכלה:
------------------------------
תואר ראשון במדעי החיים, או במדעי הטבע, או במדעי הרפואה, או במדעי המעבדה
הרפואית, או בכימיה, או בביוכימיה, או בביוטכנולוגיה, או בהנדסת
ביוטכנולוגיה או בגנטיקה, או בחקלאות, או ברוקחות, או ברפואה, או ברפואה
וטרינרית, או בתזונה, או בהנדסת הסביבה *.
או בעל תעודת סיום של בי"ס מוכר דו שנתי, במסלול עובד מעבדה רפואית מוסמך,
או ביוטכנולוגיה.
במעבדה רפואית או במרכז ארצי רפואי - על העובד להיות בעל הכרה במעמד של
עובד מעבדה רפואית אקדמאי מטעם משרד הבריאות **.
ניסיון:
------------------------------
ניסיון לעובד מעבדה מתקדם: לאחר מיצוי המסלול של עובד מעבדה.
דרישות רצויות נוספות
******************************
שפות:
------------------------------
כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית.
ידיעת השפה האנגלית.
הערות:
------------------------------
ע.מ.מ. יכול להתקדם עד דרגה א 1 בשיא מסלול הקידום.
* במעבדות לבדיקות מזון ומים בתחום מיקרוביולוגיה - רשאים להגיש מועמדות גם
בעלי תואר באחד המקצועות הבאים: הנדסת מזון, מדעי המזון, הנדסה פרמצבטית.
במעבדות לבדיקות מזון ומים בתחום כימיה - רשאים להגיש מועמדות גם בעלי תואר
באחד המקצועות הבאים: הנדסת מזון, מדעי המזון, הנדסת כימיה, הנדסה
פרמצבטית.
במעבדות לאנטומולוגיה - רשאים להגיש מועמדות גם בעלי תואר באחד המקצועות
הבאים: הנדסת מזון, מדעי המזון.
מועמדים בעלי תואר בהנדסה ידורגו בדירוג המהנדסים.
** במעבדה רפואית או במרכז ארצי רפואי - רשאי להגיש מועמדות גם בוגר תואר
אקדמי במדעי החיים, או במדעי הטבע, או במדעי הרפואה, או במדעי המעבדה
הרפואית, או בכימיה, או בביוכימיה, או בביוטכנולוגיה, או בהנדסת
ביוטכנולוגיה או בגנטיקה, או בחקלאות, או ברוקחות, או ברפואה, או ברפואה
וטרינרית, או בתזונה, אשר יידרש להשלים את כל החובות הנדרשים לקבלת תעודת
הכרה במעמד כעובד מעבדה רפואית אקדמאי, במהלך תקופת הסטאז'.
עובד אשר לא יעמוד בדרישות כאמור (כולל הבחינה), תופסק העסקתו לאלתר.
הערות:
מכרז פומבי קיבוצי ל 2- משרות במעבדות בריאות הציבור בירושלים:
81048353 ו- 80018066
ייתכנו שינויים ארגוניים ופיזיים במערך המעבדות לרבות שינו מיקום
גיאוגרפי.
המשרותן הן במעבדה רפואית.
משרה 81048353 הינה בלתי צמיתה.
. משרה 80018066 מתפנה לשיבוץ בתאריך 29/04/2020
_______________________________________
________________________________________
סיכום דרישות מסמכים:
1. קורות חיים
2. תעודת השכלה כמצוין מעלה בדרישות ההשכלה במשרה.
________________________________________
________________________________________
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.
עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.
( המכרז פורסם ביום : ד' בניסן, תש"ף ( 29/03/2020
( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יא' בניסן, תש"ף ( 05/04/2020
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

הגשת מועמדות לא מתאימה להורים?

X האתר יעלה בעוד שניות