חיפוש משרות נוספות
חברה שאוהבת הורים!

רופא/ה לשכה / רופא/ה כנ"ל מומחה/ית ללשכת הבריאות מחוז תל-אביב

סקירה מהירה

תל אביב - יפו (אזור מרכז)
מלאה וגמישה
הגמישות: אחר / התנאים ייסגרו בפגישה
הגשת מועמדות
השתתפות בתפעולו של נושא בריאותי אחד או יותר בלשכת בריאות מחוזית ע"פ
הנחיות הממונה.
השתתפות בתכנון המטלות הקשורות בנושא בו משולב/ת.
סיוע בפיקוח על שירותי רפואה ובריאות במחוז, בהתאם לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ובתאום עם הממונה.
השתתפות בניתוחים אפידמיולוגים לזיהוי צרכי בריאות לאוכלוסייה באיזור אותו
משרתת הלשכה.
ייזום ואיתור מקורות מידע מגורמים וממוסדות בקהילה העשויים להרחיב את בסיס
הנתונים.
השתתפות בעיבוד הנתונים, לימוד לקחים מהם ויישומם בעבודה, בתיאום עם
הממונה.
השתתפות בעבודת המחלקה לאפידמיולוגיה בלשכה, ובכלל זה ביצוע חקירות
אפידמיולוגיות, ייעוץ במרפאות החיסונים בלשכה וייעוץ לאחר נשיכות בעלי
חיים.
מעורבות בתכנון ויישום ההכנות לשעת חירום של הלשכה במתארים השונים.
מתן ייעוץ והדרכה לצוותים מקצועיים ובין מקצועיים במחוז, בנושאים שבטיפולו,
בתיאום עם הממונה.
ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, על פי הנחיות הממונה.

מכרז מספר: 79293
פומבי
מס' המשרה: 80019010
תואר המשרה: רופא/ה לשכה / רופא/ה כנ"ל מומחה/ית 1 - משרות.
היחידה: יחידת רופא/ת המחוז (ת"א)
המקום: תל אביב - יפו
המשרד: לשכת הבריאות מחוז תל-אביב
הדרגה: 3 דירוג 31 רופאים. - דרגה 2
7 דירוג 31 רופאים. - דרגה 4
חלקיות: 100 אחוז
טווח שכר: ייקבע בהמשך

דרישות:

דרישות סף:
*************
רישיונות:
-----------
רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.
מומחיות:
----------
בעל תואר מומחה בבריאות הציבור,
או מתמחה בבריאות הציבור*.
דרישות רצויות נוספות:
*********************
ידע:
--------
הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה.
ידע וניסיון בעיבוד נתונים ממוחשב בתחום ניהול בריאות ואפידמיולוגיה.
שפות:
-----
ידיעת השפה העברית כדי ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.
ידעת השפה האנגלית כדי קריאה וכתיבה של חומר מקצועי.
כישורים אישיים:
---------------
יכולת לקיים יחסי אנוש טובים.
יכולת לקיים בקרה, מעקב ופיקוח.
יכולת להפעיל שיקול דעת.
שירותיות.
הערה:
*מתמחה בבריאות הציבור ידורג במתח דרגות 2-3 בדירוג הרופאים, בהתאם לתפקוד
הרופאים.
הערות:
. המשרה מתפנה לאיוש בתאריך 01/05/20
שיבוץ דרך קבע מותנה בסיום תקופת הניסיון של העובד שפינה את המשרה.
סיכום דרישות מסמכים:
-------------------
-------------------
1) קורות חיים.
2) רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.
3) תעודת מומחה / מתמחה בבריאות הציבור.
-------------------
-------------------
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
במשרה מועסק עובד
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.
( המכרז פורסם ביום : ד' בניסן, תש"ף ( 29/03/2020
( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יא' בניסן, תש"ף ( 05/04/2020
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

הגשת מועמדות לא מתאימה להורים?

X האתר יעלה בעוד שניות